Výrobci

 

Dodací a záruční podmínky

Roman Chmiel, IČ: 42022380, Petra Bezruče 1545/5, 736 01 Havířov, zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Havířova, neplátce DPH (dále prodávající),

tímto vydává

Dodací a záruční podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto dodací a záruční podmínky (dále jen DAZP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi prodávající a jeho obchodními partnery (dále jen „kupující“). Kupující se s těmito podmínkami seznamuje před nebo při uzavírání kupních smluv na dodávané zboží.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího z uzavřených kupních smluv. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím zejména zákonem č. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 o ochraně spotřebitele. Je-li kupujícím osoba, který není spotřebitelem, přičemž při vzniku těchto vztahů je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem tj. zejména používání identifikačního čísla ke své identifikaci, že se týkají jejich podnikatelské činnosti, řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem.

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelskou smlouvou je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti tj. koncový zákazník.

Dodavatel/prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky.

Kupující, který není spotřebitel, je osoba, který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito výrobky. Pokud kupující použije ke své identifikaci „IČ“ má se za to, pokud nebude v uzavřené kupní smlouvě výslovně uvedeno jinak, že není spotřebitelem.

Kupní smlouva – kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s objednávkou kupujícího. Pro uzavření smlouvy mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán dodacími a záručními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Nové zboží – zboží, které nebylo před prodejem kupujícímu užíváno třetí osobou nebo prodávajícím k účelu pro který je funkčně určeno.

Použité zboží – zboží, které bylo před prodejem kupujícímu užíváno třetí osobou nebo prodávajícím k účelu pro který je funkčně určeno. Na to, že se jedná o prodej použitého zboží, bude kupující upozorněn prodávajícím před prodejem zboží.

3. Objednání zboží

Objednání je možné následujícími způsoby:

a/ pomocí objednávkového systému na www.djmarket-ostrava.cz

b/ telefonicky nebo emailem

4. Ceny

Všechny ceny prodávajícího jsou v Kč (Koruna česká) a jsou platné v době uzavření kupní smlouvy tj. akceptování objednávky prodávajícím. Další náklady spojené s dopravou a balením zboží při dodání mimo prodejnu prodávajícího přechází automaticky na kupujícího.

Cena dopravného a balného je 99.- Kč, dobírečné 99.-, pro objednávky na 6000.- Kč ZDARMA. Prodávající si vyhrazuje právo, pokud již není uzavřena kupní smlouva, na jakoukoliv změnu ceny s předchozím upozorněním kupujícího telefonickou, elektronickou či písemnou formou.

Všechny prodejní ceny, pokud není jinak uvedeno, jsou konečné prodejní ceny. 

5. Platební podmínky

a) platba v hotovosti při osobním odběru (je potřeba avizovat v poznámce při objednání)

b) platba před dodáním zboží bankovním převodem

Je-li kupující v prodlení s jakýmikoliv platbami, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Ustanovení o náhradě škody tím nejsou dotčena.

Konkrétní způsob platby bude zvolen v objednávce kupujícího. 

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

6. Dodání

Osobní odběr: Zboží může převzít kupující osobně nebo osoba kupujícím k tomu pověřená (oprávněná). Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Zasílání přepravní službou: Zboží je kupujícímu zasíláno přepravní službou PPL (ČR, SK).

7. Doprava

Způsob dodání zboží bude plněn dle objednání kupujícího resp. podle volby způsobu dopravy.

K objednanému zboží obdrží kupující daňový doklad a český návod k použití (pokud není dohodnuto jinak). Záznamy uvedené na daňovém dokladu, zejména množství zboží, druh zboží, případně výrobní čísla, dále pak stav a jakost dodaného zboží, si ve svém vlastním zájmu kupující pečlivě zkontroluje ihned při převzetí zboží. K části zboží není dodáván záruční list, ten je nahrazen prodejním dokladem, kde je uvedeno označení výrobku a datum prodeje. Tento doklad o koupi (faktura, prodejka) je dostačující pro uplatnění reklamace. Záruční list bude v případě žádosti kupujícího spotřebitele vydán na jeho žádost. Pokud kupující zjistí rozdíl mezi doklady a zbožím nebo jakýkoliv jiný problém či nesrovnalost s dodávkou, je povinen prodávajícímu neprodleně podat zprávu o zjištěných rozdílech výhradně následujícím způsobem: telefonicky, písemně, emailem či osobně v místě vzorkové prodejny prodávajícího.

Pokud je zboží viditelně poškozeno přepravou, je kupující oprávněn nepřevzít jej.

V takovémto případě sepíše kupující s doručovatelem reklamační protokol či jiný zápis o škodě či vadě zásilky. Po vyřízení takovéto reklamace nebo v jejím průběhu kupující obdrží zboží nové či dohodne s prodávajícím jiný postup. V opačném případě pozdější reklamace vnějšího stavu zásilky bude posuzována na základě podepsaného přepravního dokladu, ve kterém kupující stvrzuje doručení z vnějšku bezvadné zásilky. Informace o průběhu či stavu reklamace je možné získat telefonicky od prodávajícího. Bližší informace o doručení je možné získat telefonicky u prodávajícího nebo u přepravce.

8. Recyklační poplatek

Všechny ceny jsou kalkulovány včetně poplatku za likvidaci elektro-odpadu (recyklační poplatek).

9. Odstoupení od smlouvy – platí pouze pro kupujícího spotřebitele

Není-li kupující již schopen zboží  vrátit v původním stavu anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 obč.zák. nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

a) Doporučujeme pro rychlé vyřízení odeslat dopis (nejlépe e-mailem) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………...". Datum a podpis.

b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. 

d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na I) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, II) na dodávku zboží upraveného na  přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem, III) na dodávku spotřebního zboží (zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí).

e) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

f) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

10. Odpovědnost za vady nového zboží v případě, že kupující je spotřebitel  

Prodávající poskytuje na nové zboží kupujícímu – spotřebiteli záruku za vady prodaného zboží v délce 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta delší, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.   

Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkem s přihlédnutím k záručním podmínkám podle čl. 14 těchto podmínek. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně těmito podmínkami.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat. V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

11. Odpovědnost za vady použitého zboží v případě, že kupující je spotřebitel

Prodávající odpovídá pouze za vady použitého boží, které existovaly v době převzetí zboží kupujícím. Kupující je povinen uplatnit u těchto věci práva z odpovědnosti za vady ve lhůtě 12 měsíců ode dne převzetí zboží. Tato lhůta bude uvedena i na dokladu o nákupu.

Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkem s přihlédnutím k záručním podmínkám podle čl. 14 těchto podmínek.

12. Odpovědnost za vady nového zboží v případě, že kupující není spotřebitel 

Prodávající poskytuje na nové zboží kupujícímu, který není spotřebitelem záruku za vady prodaného zboží v době jeho dodání a dále v délce 6 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Odpovědnost za vady prodaného zboží se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem s přihlédnutím k článku 14 těchto podmínek.

Za podstatné porušení smlouvy ve smyslu Obchodního zákoníku se nepovažuje zejména, pokud je vada zboží odstranitelná, popřípadě pokud vada neovlivňuje funkční vlastnosti zboží ani podstatně nesnižuje jeho estetickou hodnotu.

13. Odpovědnost za vady použitého zboží v případě, že kupující není spotřebitel

Prodávající odpovídá pouze za vady použitého boží, které existovaly v době převzetí zboží kupujícím.

Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem  s přihlédnutím k záručním podmínkám podle čl. 14 těchto podmínek.

14. Záruční podmínky

Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat stav dodaného zboží. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží (zásilky), která není v souladu s uzavřenou kupní smlouvou tím, že zboží (zásilka) je např. neúplné nebo poškozené. Pokud takto poškozené zboží (zásilku) kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.

Místem pro uplatnění reklamace je kterákoliv provozovna prodávajícího uvedené v čl. 3 těchto podmínek. Doporučujeme však kupujícímu v zájmu urychlení reklamace uplatnit tuto přímo v autorizovaném servisním středisku.

Kupující může vadné zboží doručit osobně nebo zaslat přepravní službou na adresu Roman Chmiel, Petra Bezruče 1545/5, 736 01 Havířov. Balík by měl být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství). Součástí s doručením nebo zasláním zboží musí být doložena kopii nákupního dokladu nebo jinak prokázán nákup zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo.).

Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).

Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi. Pečeti jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

 Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá u kupujícího:

- mechanickým poškozením zboží,

- elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),

- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno

- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

- provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

- zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.),

- zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věcí způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruka se dále nevztahuje na vady zboží, za které byla kupujícímu poskytnuta sleva z kupní ceny.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady, které vznikly po převzetí zboží kupujícím.

Zboží předané k reklamaci bude prověřováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím.

Zjistí-li se, že příčinou problémů není vada, za kterou by prodávající nesl odpovědnost, bude reklamace zamítnuta, přičemž kupující bude vyzván k převzetí reklamovaného zboží. 

Reklamace zboží prodávající vyřizuje v případě kupujících spotřebitelů bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím, pokud se však obě strany do tří dnů po uplatnění reklamace nedohodly na delší lhůtě. V případě kupujících, kteří nejsou spotřebiteli, tato lhůta neplatí.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. (Nikoliv do vyzvednutí kupujícím). O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu nebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60ti dnů od data vyřízení reklamace je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

15. Ochrana osobních dat

Prodávající se zavazuje jednat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Kupujícím poskytnuté informace budou použity pouze k vyřízení úkonů souvisejících se vztahem prodávajícího a kupujícího. Uzavřením kupní smlouvy u prodávajícího kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré získané údaje prodávající užívá výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci či osoby, které mají bezprostřední vztah k souvislostem vzniklým mezi kupujícím a prodávajícím. Těmto osobám jsou osobní údaje kupujícího předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení potřebných záležitostí např. doručení zboží. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě prodávající tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu.

16. Odpovědnost

Prodávající upozorňuje, že informace na webových stránkách prodávajícího nebo v tiskových materiálech jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či chyby a mohou být aktualizovány či změněny bez předchozího upozornění. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách či ve svých tiskovinách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu. Obrázky uvedené v tiskových materiálech či na internetu jsou pouze ilustrativní.

17. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

  1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu roman@djmarket-ostrava.cz
  2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html
  4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
  5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
  7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
  8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
  9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.


Tyto dodací podmínky jsou platné od 1.5.2016

Roman Chmiel, DJ Market Ostrava


Napište nám

Jsme k dispozici od 9 do 18 hod. Možnost osobního odběru.

Telefon:777 075 215

Email